banner

Tổng kết thi đua Khối duyên hải Miền Trung 2

                              
          Thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn CNCS Việt Nam về hoạt động và bình xét thi đua các Khối năm 2018. Ngày 16/11/2018 Khối thi đua Duyên hải Miền trung 2 đã tổng kết thi đua năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang-Quảng Nam.
a

           Tham dự buổi tổng kết có các đồng chí trong ban Lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên… các Công ty TNHH Cao su: Nam Giang-Quảng Nam ( Khối trưởng), Quảng Ngãi (Khối phó), Quảng Nam, Bình Thuận và Công ty Cổ phần cao su Hoà Bình.
           Đ/c Nguyễn Bá Hùng TGĐ Công ty TNHH MTV cao su Nam Giang-Quảng Nam thay mặt khối đánh giá tình hình chung hoạt động của Khối trong năm 2018. Nhìn chung trong  năm 2018  các đơn vị trong khối đều gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh do tình hình giá cao su giảm và thị trường tiêu thụ cao su gặp khó khăn, chưa ổn định. Đặc biệt là trong khối có đến 03 đơn vị rất khó khăn là Cao su Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nam Giang-Quảng Nam có năng suất vườn cây khai thác thấp dưới 1 tấn/ha/năm nên doanh thu và lợi nhuận thấp.
a
                  Tuy nhiên Lãnh đạo các Công ty của Khối cũng đã chăm lo đầy đủ đời sống, tiền lương, thu nhập, các chế độ chính sách đối với người lao động…Đồng thời các đơn vị cũng đã đóng góp các quỹ để hoạt động của khối ngày càng tốt hơn. Năm 2018 Khối đã trích nguồn quỹ xây dựng 01 nhà tình mái ấm tình thương cho CBCN Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang-Quảng Nam trị giá 40 triệu đồng.
a
                          Trao nhà mái ấm tình thương
              Kết quả SXKD năm 2018  của khối : Tổng diện tích cao su của khối quản lý là: 20.527,24 ha trong đó: diện tích cao su khai thác: 9.483,06 ha. Tổng sản lượng mủ khai thác và thu mua là 19.590 tấn/18.717 tấn đạt 105% ( Thu mua: 9.200 tấn). Tổng doanh thu: 742,2 tỷ đồng/672,62 tỷ đồng  (đạt 111% ). Lợi nhuận: 33,964 tỷ đồng/30,447 tỷ đồng ( đạt 108%). Thu nhập bình quân: 4,8 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu trong khối là có 02 Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận cao đó là: Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ( doanh thu: 186,5 tỷ đồng, lợi nhuận: 5,3 tỷ đồng, thu nhập: 5,5 triệu đồng/người/tháng) Công ty cao su Bình Thuận (( doanh thu: 464,4 tỷ đồng, lợi nhuận: 28,6 tỷ đồng, thu nhập: 6,5 triệu đồng/người/tháng).
a
 
a
                            Các công ty thảo luận đóng góp ý kiến
               Qua  kết quả SXKD năm 2018 của các Công ty trong Khối, các đồng chí tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến bình xét thi đua năm 2018. Khối đã thống nhất xét chọn đề xuất khen thưởng cho 03 đơn vị tiêu biểu nhất là:
  • Công  ty Cổ Phần cao su Hòa Bình: Cờ thi đua của Chính Phủ
  • Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận: Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp.
  • Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi : Cờ thi đua của Tập đoàn.
a
       Thăm vườn cây NTCS Chaval Công ty cao su Nam Giang-Q.Nam


                                                                                        Văn Thảo P.TĐTTVT tổng hợp