banner
Sơ đồ tổ chức

sdto chuc cty 1
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

HÀ VĂN KHƯƠNG


 THÀNH VIÊN HĐTV
 
                                        5A THANH                  42059217 260561428124759 7064790871966744576 n (1)                              
                               TRƯƠNG VĂN THÀNH      TRƯƠNG THU
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
42059217 260561428124759 7064790871966744576 n (1)
TRƯƠNG THU
P.TỔNG GIÁM ĐỐC               P.TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI NGỌC BÌNH                         MAI VĂN PHÁP


    KSV CHUYÊN TRÁCH
      
LIÊN VĂN HÙNG