banner
Đảng bộ


1.TRƯƠNG THU

1.TRƯƠNG THU

BÍ THƯ ĐẢNG BỘ-TỔNG GIÁM ĐỐC
08/11/1964

2.NGÔ ANH TUẤN

2.NGÔ ANH TUẤN

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ-TP.TCHC-LĐTL
11/01/1963

3.TRƯƠNG VĂN THÀNH

3.TRƯƠNG VĂN THÀNH

ĐUV-TV. HĐTV -TP. QLCL
31/12/1964

4.BÙI NGỌC BÌNH

4.BÙI NGỌC BÌNH

ĐUV-P.TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM KTT
09/10/1976

5.LÊ VĂN THUẬN

5.LÊ VĂN THUẬN

ĐUV-TP. KINH DOANH
14/09/1964

6.LIÊN VĂN HÙNG

6.LIÊN VĂN HÙNG

UVBTV-KIỂM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH
25/01/1965

7.CAO VẠN LỰC

7.CAO VẠN LỰC

ĐUV- GIÁM ĐỐC NTCS PHƯỚC SƠN
06/05/1974

8.MAI VĂN PHÁP

8.MAI VĂN PHÁP

ĐUV- GIÁM ĐỐC NTCS ĐỨC PHÚ
04/05/1984

9.THÁI THUẬN

9.THÁI THUẬN

ĐUV-GIÁM ĐỐC NTCS TRÀ NÔ
17/09/1976

10.LÊ VĂN DŨNG

10.LÊ VĂN DŨNG

ĐUV- GIÁM ĐỐC NTCS HIỆP ĐỨC
03/01/1976