banner
Đảng bộ


1.TRƯƠNG THU

1.TRƯƠNG THU

BÍ THƯ ĐẢNG BỘ-TỔNG GIÁM ĐỐC
09/11/1964

2.NGÔ ANH TUẤN

2.NGÔ ANH TUẤN

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ-TP.TCHC-LĐTL
12/01/1963

3.TRƯƠNG VĂN THÀNH

3.TRƯƠNG VĂN THÀNH

ĐUV-TV. HĐTV -TP. QLCL
01/01/1965

4.BÙI NGỌC BÌNH

4.BÙI NGỌC BÌNH

ĐUV-P.TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM KTT
10/10/1976

5.LÊ VĂN THUẬN

5.LÊ VĂN THUẬN

ĐUV-TP. KINH DOANH
15/09/1964

6.LIÊN VĂN HÙNG

6.LIÊN VĂN HÙNG

UVBTV-KIỂM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH
26/01/1965

7.CAO VẠN LỰC

7.CAO VẠN LỰC

ĐUV- GIÁM ĐỐC NTCS PHƯỚC SƠN
07/05/1974

8.MAI VĂN PHÁP

8.MAI VĂN PHÁP

ĐUV- GIÁM ĐỐC NTCS ĐỨC PHÚ
05/05/1984

9.THÁI THUẬN

9.THÁI THUẬN

ĐUV-GIÁM ĐỐC NTCS TRÀ NÔ
18/09/1976

10.LÊ VĂN DŨNG

10.LÊ VĂN DŨNG

ĐUV- GIÁM ĐỐC NTCS HIỆP ĐỨC
04/01/1976