banner

Cần thực hiện tốt 10 định hướng phát triển

Để vượt qua khó khăn, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, sản xuất ổn định, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, phát triển bền vững và chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ, VRG cần thực hiện tốt 10 định hướng phát triển trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG.

Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG.

 

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nội dung ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua; đảm bảo hoạt động của Tập đoàn đúng luật, điều lệ Tập đoàn; tổ chức thực hiện công bố thông tin đúng quy định; Tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các quy định, quy chế phù hợp với mô hình công ty cổ phần và thực tiễn hoạt động của Tập đoàn;

 

2. Tiếp tục tập trung công tác tái cơ cấu Tập đoàn theo hướng: Hoàn thành công tác thoái vốn theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sáp nhập trên tinh thần giảm số lượng các công ty có quy mô nhỏ và tiếp tục tập trung triển khai hoàn chỉnh công tác CPH theo quy định cho đến khi hoàn chỉnh thủ tục bàn giao vốn từ công ty TNHH 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần đảm bảo các quy định;

 

3. Xin ý kiến Chủ sở hữu về chiến lược, phương án, cơ chế giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của DN tập trung phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai; tiếp tục thực hiện thoái vốn tại công ty mẹ và các công ty con theo lộ trình;

 

4. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoạt động sản xuất hàng năm trên tinh thần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo cổ tức và đời sống cho NLĐ; tiếp tục nâng cao hiệu quả lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su thông qua hình thức liên kết, hợp tác đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các nhà máy sản xuất gỗ và gỗ nhân tạo (MDF, HDF…) của Tập đoàn; tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của Tập đoàn; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả của DN;

 

5. Tập trung phát triển Tập đoàn theo hướng phát triển bền vững, vì cộng đồng đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế theo khuyến cáo của các tổ chức NGOs, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, quản lý rừng bền vững, quan hệ cộng đồng…;

 

6. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực như kinh tế, phát triển doanh nghiệp bền vững, trao đổi khoa học công nghệ và đào tạo, các lĩnh vực khác phù hợp với năng lực cốt lõi của Tập đoàn;

 

7. Tập trung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực dài hạn từ cấp Công ty Mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo;

 

8. Phấn đấu đưa Tập đoàn là công ty đại chúng quy mô lớn, hoạt động hiệu quả trên thị trường chứng khoán, duy trì giá trị cổ phiếu của Tập đoàn (mã chứng khoán GVR) theo hướng phù hợp với thị trường;

 

9. Thực hiện minh bạch hoạt động và tổ chức công bố thông tin theo quy định; sớm đưa cổ phiếu Tập đoàn giao dịch chính thức trên Sàn giao dịch chứng khoán HCM (HOSE) trong thời gian sớm nhất khi đủ điều kiện;

10. Đảm bảo duy trì và phát huy các giá trị, thương hiệu, bề dày truyền thống của Tập đoàn, đảm bảo đời sống CBCNV-LĐ ngày càng tốt hơn, đảm bảo cổ tức, quyền lợi chính đáng của cổ đông.
http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/can-thuc-hien-tot-10-dinh-huong-phat-trien.html