banner

Đ/c Nguyễn Tiến Đức –Phó TGĐ Tập đoàn làm việc với Công ty

Ngày 11/9/2018  Đồng chí Nguyễn Tiến Đức-Phó TGĐ Tập đoàn CNCS Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Nam về làm việc họp HĐTV mở rộng và kiểm tra vườn cây cao su tại Công ty. Cùng đi trong đoàn công tác có đ/c Nguyễn Văn Thái-PB. QLKT Tập đoàn kiêm TV.HĐTV Công ty và đ/c Luân CV-Ban QLKT Tập đoàn.
Các đ/c trong đoàn công tác đã đi kiểm tra vườn cây cao su của Công ty và dự họp HĐTV Công ty mở rộng.

 
a

       Sau khi nghe ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình thực hiện SXKD 08 tháng đầu năm, kế hoạch 4 tháng còn lại năm 2018 và ý kiến bàn bạc thảo luận đóng góp của các thành viên tham dự họp.
       Đ/c Nguyễn Tiến Đức đã biểu dương những kết quả SXKD đạt được trong thời gian 8 tháng  qua của toàn thể CB-CNVCLĐ trong toàn Công ty, mặt dù do tình hình giá mủ cao su giảm, đồng thời Công ty gặp khó khăn trong công tác khai thác, chế biến cũng như tiêu thụ mủ chưa đạt như kế hoạch 8 tháng đề ra. Nhưng Tập thể Lãnh đạo và CB-CNV Công ty đã chủ động ,tính toán, cân đối nguồn vốn, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực chăm lo, trả đầy đủ tiền lương, thu nhập đảm bảo cho toàn thể CB-CNVLĐ Công ty trong 8 tháng vừa qua.
 a

                                   Lãnh đạo và phòng ban Công ty kiểm tra vườn cây

Đ/c Nguyễn Tiến Đức đã kết luận và chỉ đạo trong 4 tháng còn lại của năm 2018 và thời gian đến toàn thể Lãnh đạo, CB-CNVLĐ phải đoàn kết một lòng, cùng nhau chia sẽ khó khăn, gánh vác trách nhiệm, ra sức thi đua phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện hoàn thành kế hoach SXKD năm 2018 của Công ty đã đề ra với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
 
a

            -  Khai thác 2.500 tấn mủ, doanh thu: 79,05 tỷ đồng,
            - Trồng mới 20 ha, tái canh 7,33 ha, chăm sóc tốt vườn cây cao su KTCB: 3.302,21 ha.
            - Đặc biệt phải đảm bảo thu nhập và tiền lương của CB-CNVLĐ trên mức tối thiểu vùng 3,090 triệu đồng/người/tháng.

                                                                                                                                V.Thảo  P.TĐ-TT-VT