banner
HĐTV, Ban giám đốc, KSV
STT Họ tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
1 HÀ VĂN KHƯƠNG TV HĐQT TẬP ĐOÀN - CHỦ TỊCH HĐTV 01/01/1970
2 TRƯƠNG THU Thành Viên HĐTV - Tổng Giám Đốc 09/11/1964
3 TRƯƠNG VĂN THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 15/01/1965
4 BÙI NGỌC BÌNH Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng 10/10/1976
5 MAI VĂN PHÁP Phó Tổng Giám Đốc kiêm GĐ NTCS Đức Phú 05/05/1984
6 LIÊN VĂN HÙNG Kiểm Soát Viên chuyên trách 26/01/1965
Đảng bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
1 1.TRƯƠNG THU BÍ THƯ ĐẢNG BỘ-TỔNG GIÁM ĐỐC 09/11/1964
2 2.NGÔ ANH TUẤN PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ-TP.TCHC-LĐTL 12/01/1963
3 3.TRƯƠNG VĂN THÀNH ĐUV-TV. HĐTV -TP. QLCL 01/01/1965
4 4.BÙI NGỌC BÌNH ĐUV-P.TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM KTT 10/10/1976
5 5.LÊ VĂN THUẬN ĐUV-TP. KINH DOANH 15/09/1964
6 6.LIÊN VĂN HÙNG UVBTV-KIỂM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH 26/01/1965
7 7.CAO VẠN LỰC ĐUV- GIÁM ĐỐC NTCS PHƯỚC SƠN 07/05/1974
8 8.MAI VĂN PHÁP ĐUV- GIÁM ĐỐC NTCS ĐỨC PHÚ 05/05/1984
9 9.THÁI THUẬN ĐUV-GIÁM ĐỐC NTCS TRÀ NÔ 18/09/1976
10 10.LÊ VĂN DŨNG ĐUV- GIÁM ĐỐC NTCS HIỆP ĐỨC 04/01/1976
11 11.NGUYỄN VĂN HÀ ĐUV-GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ HIỆP ĐỨC 11/07/1977
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
1 LƯU VŨ NGUYỆT MINH NV P.TCHC-LĐTL Bí Thư đoàn Thanh Niên 07/04/1981
2 NGÔ VĂN KHÁNH NV P. QLKT- Phó Bí thư đoàn Thanh niên 20/05/1990
3 ĐOÀN NGỌC KHÊ KH-KT NTCS Nông Sơn-UVBTV Đoàn Thanh Niên 28/01/1983
4 NGUYỄN THỊ NGỌC NV P.KHĐT-UVBTV Đoàn Thanh Niên 07/08/1992
5 ĐẶNG NGỌC VƯƠNG Nhân viên phòng TTBVQS Công ty-UVBTV Đoàn Thanh Niên 02/04/1983